کمین رزمندگان
رو به رو رزمنده اي را مي بينيد كه پشت ديوار كمين كرده است.
در اينجا نيروها در لابه لاي كوچه هاي شهر براي دشمن كمين كرده بودند و كوچه به كوچه و ديوار به ديوار با دشمن مي جنگيدند.
اين صحنه ها دقيقاً به ياد رزمندگان خرمشهر و مقاومت ٣٥ الي ٤٥ روزه و فتح خرمشهر است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر