کاشی های مسجد جامع
در اين قسمت ميتوانيد تصاوير تكاوران نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران را مشاهده كرد.
وسايل برجاي مانده از اميرسياري و كاشي كاري هاي به جا مانده از مسجد جامع خرمشهر و تيربار كاليبر ٥٠ مرتبط با نيروهاي خودي بخش هاي ديگري از اين غرفه را تشكيل ميدهند.
از جمله جنگ افزار هاي به جا مانده از مناطق عملياتي دفاع مقدس كه در اين غرفه نگهداري ميشوند ميتوان به گلوله و توپ ، خرج موشك ضد تانك ، خوج پرواز و لوله ي تيربار دوشكا اشاره كرد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر