چهره های افتخار
غرفه ي بعدي كه شما مي بينيد تصاويري از مدافعان خرمشهر مي باشد ، زوج جواني كه مشغول دفاع هستند و سلاح هاي خود را آماده مي كنند ، و مادري كه مشغول پشتيباني رزمندگان است.
غرفه ي بعدي مربوط به شهداست كه در اينجا يكسري از كارت هاي شناسايي به جا مانده مربوط به شهداي دفاع خرمشهر است و ادواتي كه شما مشاهده مي كنيد به همراه اجساد مطهر شهدا همه از زير خاك پيدا شده اند .
در رو به رو چهره هاي ماندگار مردمي را در اقشار مختلف مشاهده مي كنيد كه مستقيماً در ارتباط با جنگ بودند.
و همچنين ادوات جنگي را در اينجا مشاهده مي كنيد كه شمال خمپاره ١٢٠ ، گلوله ي توپ عمل كرده و خرج توپ مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر