پیشروی رزمندگان
در سمت راست سربازي را مشاهده مي كنيد كه در حال دويدن با اسلحه است.
اين رزمنده دقيقاً در روز ٣ خردادماه سال ١٣٦١ در محدوده ي گمرك خرمشهر در عمليات فتح خرمشهر در درگيري با دشمن مشغول دويدن و پيشروي به طرف شهر مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر