ورودی مرکز
وارد مركز مي شويم.
ابتداي ورود، اطلاعات مركز مي باشد كه شما در سمت راست تنديس سردار سرلشكر شهيد سيدمحمدعلي جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر و مقاومت خرمشهر را مشاهده مي كنيد كه نقش مهم و بسزايي در آزاد سازي خرمشهر داشته است كه اگر حضور اين فرمانده و يارانش نبود شايد دشمن به اهداف خودش دست پيدا ميكرد زيرا دشمن براي فتح يك هفته اي ايران و سه روزه خوزستان وارد عمل شده بودند كه با مقاومت سرسختانه ي نيروهاي رزمندگان اسلام به فرماندهي شهيد محمدعلي جهان آرا نيروهاي بعثي در خرمشهر زمين گير شدند و دشمن به اهداف اوليه حجوم خود نرسيد و همين باعث شد دشمن زمين گير شود.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر