ورودی سنگر
در اينجا نمايي از سنگرهاي تجمعي رزمندگان را بازسازي كرديم ، كه در مناطق مختلف رزمندگان سنگرهاي لوله اي به اين شكل در زير زمين درست ميكردند ، كه هم به عنوان نمازخانه ، حسينيه و سنگر ِ تجمع كارايي داشتند.
در اين سنگرها قبل از عمليات رزمندگان جمع مي شدند و با جلسه ها براي عمليات توجيه مي شدند و سپس وارد منطقه ي عملياتي مي شدند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر