هجده ماه اشتغال خرمشهر
غرفه ي بعدي مربوط به ١٨ ماه اشغال خرمشهر مي باشد كه عراقي ها خرمشهر را نزديك به ١٩ ماه اشغال كرده بودند.
در اينجا آثاري از تخريب شهر بازسازي شده است مانند مغازه و خانه هاي مردم كه از بين رفته است.
همچنين تصاويري از گلزار شهداي خرمشهر را در اين قسمت مي بينيد كه اكثر آنها شهداي گمنام هستند.
و همچنين آثار به جا مانده از مزدوران بعثي است كه يكسري از جنگ افزارها و وسايل ارتباطي ، بي سيم ، كلاه خود ها و … كه در داخل اين ويترين چيدمان شده است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر