نمای شب خرمشهر
در بدو ورود به مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر شاهد تابلویی خواهید بود که توسط شهید هنرمند بهروز مرادی ترسیم شده است. این تابلو همزمان با ظهر آزادی خرمشهر، سوم خرداد ۱۳۶۱ توسط رزمندگان در ورودی شهر خرمشهر نصب شده است.
این تابلو نمادی از بازپس گیری شهر خرمشهر توسط ملت سر افراز ایران است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر