نقاشی های رزمندگان
يك سري از نقاشي هاي ديواري مشاهده ميكنيد كه در اينجا چيدمان شده اند.
اين نقاشي هاي ديواري را بعد از فتح خرمشهر ناصر پلنگي به همراه شهيد بهروزمرادي روي ديوار هاي مسجد جامع خرمشهر به ياد شهداي دفاع مقاومت خرمشهر كشيدند كه يكي از يادمان هاي دفاع مقدس مي باشد.
در اين تصوير نمايي از مسجد جامع و تخريب شهر را مي بينيد كه نيرو هاي عراقي ، خانه ها و حسينه ها را با خاك يكسان كرده بودند و به مسجد جامع هم صدها گلوله و خمپاره شليك كرده اند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر