میدان روایت گری
شما در اينجا ميداني را مي بينيد كه معروف به ميدان روايتگري است.
راوي در اين مكان مي ايستد و براي كاروان هايي كه از اين مكان بازديد مي كنند ، روايت ميكند.
در سه طرف اين ميدان سه تا عكس وجود دارد كه مربوط به عمليات بيت المقدس فتح خرمشهر مي باشد.
تصوير سمت چپ مربوط به شادي مردم تهران است و با برگه هايي كه روي آن نوشتند خرمشهر آزاد شد خوشحالي ميكنند.
در روبه روي اين عكس ، تصويري از رزمندگان و خوشحالي مردم در روز آزاد سازي خرمشهر در شهرستان اهواز مشاهده مي كنيد.
و عكس ديگر مربوط به تجمع ،جشن و خوشحالي رزمندگان در اطراف و روي بام مسجد جامع خرمشهر پس از آزادي خرمشهر در روز سوم خرداد سال ١٣٦١ حدود ساعت ١٢ ظهر مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر