ماشین های سوخته
ماشين هايي كه مشاهده ميكنيد عمود كاشته شده اند و نمونه هايي از ماشين هايي اند كه در محدوده گمرك بوده اند، اين ماشين ها قبل از شروع جنگ به گمرك وارد شده اند.
بخشي از اين ماشين ها در درگيري مقاوت خرمشهر سوختند ، عراق كه خرمشهر را در صبحگاه ٤ آبان ١٣٥٩ اشغال كرد و نيروهاي عراق به منظور جلوگيري از مانور نيروهاي ايران جهت ورود به شهر خرمشهر ، حدود ١٥٠٠ تا از ماشين هاي سوخته سطح شهر و گمرك را جمع آوري كردند كه در لا به لاي بيشتر آنها مواد منفجره قرار داده بودند و در بيشتر محله و معبر هاي خرمشر به منظور تله هاي انفجار كاشتند، به اين موانع ضد هليبرد ميگويند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر