عقب نشینی دشمن
در اينجا هم تصاويري مربوط به بعد از فتح خرمشهر مي بينيد كه مردم و بعضي از خانواده هاي رزمندگان به شهر برگشتند و مشغول به بازسازي خانه هاي خود شده اند.
همچنين حضور مادران و خواهر ها را در دوران دفاع مقدس شاهد هستيم.
در اينجا عراقي ها يك روزنه ي ديد در ديوار ايجاد كرده بودند براي تك تير انداز خود كه نيروهاي مارا مورد هدف قرار مي دادند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر