شهید گودرزی نیا
در این تصویر نماد شهید گودرزی نیا را شاهد هستید که در روز فتح خرمشهر در حالیکه رزمندگان در حال پاکسازی و دفاع از شهر بودند با دوچرخه خود را از طریق جاده اهواز – خرمشهر به خرمشهر رساندند. این شهید بزرگوار پس از فتح خرمشهر به شهادت رسید.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر