شهدای مرزبانی
در روبه رو غرفه ي شهداي مرزباني يا ژاندارمري سابق است كه از اولين اهدافي كه دشمن در مرزها مورد هدف قرار داد پاسگاه هاي مرزي ژاندارمري بود.
در روبه رو غرفه مربوط به شهيد بَلَم پور مي باشد و همچنين عكس شهيد سيد محمدعلي جهان آرا فرمانده خرمشهر را مي بينيد.
روي ديوار ها يكسري از جنگ افزار هاي دشمن به جا مانده كه در دوران دفاع مقدس غنيمت گرفته شده اند ، يك قبضه خمپاره ٦٠ ميليمتري كاماندويي همراه با دو گلوله ، دوش پرتاب سهند ٧ كه براي اهداف هوايي استفاده مي شوند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر