سنگر فرماندهان
شما در اين قسمت يك سنگري مي بينيد كه سنگر فرماندهان است كه به ياد فرماندهان قرارگاه مركزي كربلاست كه سردار محسن رضايي ، سردار صفوي ، شهيد صيادشيرازي ، آقاي مشكيني فرمانده هوانيروز و فرمانده نيرو زميني ارتش نشسته بودند در حين عمليات كه شهيد باقري در حال توضيح نقشه ي عمليات است و دقيقا همان سنگر قرارمركزي كربلا در زمان عمليات بيت المقدس را بازسازي كرديم كه اكثر فرماندهان در اينجا هستند. و به ياد قرارگاه مركزي كربلا با صداهايي كه از بي سيم ها توسط شهيد باقري و شهيد كاظمي و شهيد خرازي پخش شده است دقيقا در اين سنگر مي شنويد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر