سنگر سازی مزدوران در منازل مردم
در اين قسمت تصاوير اشغال خرمشهر ، صدام و بدل اون ( ميخائيل رمضان) به چشم ميخورد.
ميخائيل رمضان اغلب بجاي صدام به عمليات ها مي رفت درحالي كه صدام در بغداد مستقر بود.
تصاوير خوشحالي مزدوران عراقي در حالي كه در خانه هاي مردم سنگر زده اند و به غارت اموال آنها مشغول اند و صندوق هاي مهمات برجاي مانده و اسناد هويتي نيروهاي عراقي از بخش هاي ديگر اين غرفه است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر