سنگر رزمندگان
سنگر بعد ، سنگر بازسازي شده مربوط به رزمندگان است. هماهنطور كه مشاهده مي كنيد رزمنده اي در حال نماز و دعا خواندن ، رزمنده ديگر در حال آماده كردن اسلحه خود براي نبرد با دشمن مي باشد ، دو رزمنده ي ديگر در حال غذا خوردن هستند و رزمنده ي آخر در حال نوشتن وصيت نامه خود قبل از جنگ با دشمن مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر