سند جنایت
در دوران جنگ ، نيروهاي عراقي قريب به ٢٠٠٠ ماشين، مين ، تيرآهن ، نبشي و ريل را در سطوح شهر و اطراف آن كاشته بودند و از آن موانع به منظور جلوگيري هليبرد نيرويي استفاده ميكردند. به همين منظور چند نمونه از ماشين هاي كاشته شده به محوطه ي مرکز فرهنگی خرمشهر آورده شده اند.
همچنين در اين قسمت جنگ افزارهاي نيروهاي بعثي نظير مين هاي ضدنفر ، خمپاره ٦٠ ، خمپاره ٨١ و چترهاي منور رزمي وجود دارد. تصاوير صندلي هاي سوخته سينما خرمشهر ، انبار هاي گمرك و نمونه اي از اسكله ي بندر خرمشهر و سنگر سازي رزمندگان در اطراف آن است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر