سلاح های ابتدایی در مقاومت
در رو به رو سلاح هايي است كه نيرو هاي ما ، در مقاومت خرمشهر استفاده ميكردند كه بسيار سلاح هاي ابتدايي هستند. سلاح هايي نظير ، M1 ، برنو ، تيربار په په شه و يكسري از كلاشينكف هاي قديمي كه از عراقي ها غنيمت گرفته شدند و در جنگ استفاده ميكردند.
و نمايي از پل خرمشهر كه بعد از چند ماه اشغال خرمشهر توسط نيروهاي بعثي منفجر و تخريب شد.
روي ديوار وسايلي به جا مانده از يك شهيد گمنام است ، لنگه پوتين ، يقلوي ، بيلچه و فانوسخه كه در تفحص پيدا شده اند.
و در اينجا نماي يكي از سنگرهاي نيروهاي عراقي در خانه مردم را شما ملاحظه مي كنيد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر