سقف سوخته
اينجا ويتريني از آثار به جا مانده نيروهاي بعثي است كه شامل وسايلي از ماشين ها ، تله هاي انفجاري ، اسناد آن ها شامل كارت شناسايي و … مي باشد.
و يكسري ديوار نوشته ها از عراقي ها اينجا محفوظ مانده است.
ويتريني ديگر كه مربوط به شهداي مقاومت خرمهشر ، شهيد اقبال پور ، شهيد شريف عبيدي ، شهيد ربيعي و شهيد قاطعي مي باشد.
و گوشه اي از سقف سوخته را مي بينيد كه به عنوان يادمان جنگ و سند تجاوز تخريب دشمن اينجا حفظ شده و ساختمان به اين طور سوخته بوده است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر