دست نوشته های مزدورران
دست نوشته های مزدوران
در اين غرفه شاهد غارت وسايل شخصي توسط نيروهاي بعثي هستيد.
در بخشي ديگر از اين غرفه ، ديوار نوشته هايي از نيروهاي عراقي جا خوش كرده است.
از ديگر بخش هاي اين غرفه ميتوان به مين و جنگ افزار هاي برجا مانده از نيروهاي عراقي از جمله مين هاي خطرناك ١٥٠٠ ساچمه اي والمر اشاره كرد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر