درب مسجد جامع خرمشهر
روبه روي اين قسمت يكي از درهاي قديمي مسجد جامع خرمشهر مي باشد.
همچنين دوتا نقاشي مي بينيد كه اثر شهيد بهروز مرادي مربوط به نقشه ي ايران براي پيروزي و نخل هاي سوخته و بي سر مي باشد.
شهيد بهروز مرادي مهرماه سال ١٣٦١ چند ماع پس از فتح خرمشهر اين نقاشي ها را كشيد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر