خرمشهر در زمان تخریب
در اينجا شما نمايي از شهر خرمشهر كه تخريب شده است را مي بينيد.
٧٠٪؜ شهر خرمشهر كاملا از بين رفته بوده است و اين تصوير تنها ٣٠٪؜ به جامانده از شهر مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر