حسینیه شهداء 2
اينجا حسينيه شهداي گمنام نام دارد. كه به ياد شهداي مفقودالاثر دفاع مقدس و يا بعضاً آن هايي هم كه پيدا مي شدند ولي هويتي نداشتندبه نام گمنام ،مي باشد.
تمامي اين عزيزان همرزمان و دوستان قديمي ما مي باشند كه در يك سنگر باهم زندگي ميكرديم.
سه تن از اين شهداي عزيز كه طي عمليات تفحص در منطقه ي عمومي شلمچه پيدا شدند ، طي يك مراسم با شكوهي از مسجد جامع خرمشهر تشييع و در اين مكان به خاك سپرده شدند .
اين سه شهيد به ترتيب سن به خاك سپرده شدند، شهيد اول ١٩ ساله ، شهيد دوم ٢٠ ساله و شهيد سوم ٢١ ساله هستند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر