تصویر رزمندگان فتح خرمشهر
بر روي اين ديوار نزديك به ٧٠٠ رزمنده خرمشهر به فرماندهي محمد علي جهان آرا كه در وسط تصوير قرار دارد مي بينيد ، همچنين شهيد عبدالرضا موسوي جانشين شهيد جهان آرا به همراه بقيه رزمندگان مي بينيد كه اين تصوير مربوط به سال ١٣٥٩ مي بينيد. كه بخشي از اين عزيزان به شهادت رسيدند و بخشي ديگر به درجه ي رفيع جانبازي رسيدند.
اين عكس اثري از آقاي جاسم غضبانپور عكاس دفاع مقدس است كه به عنوان ياد بودي از رزمندگان مقاومت و فتح خرمشهر مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر