تصاویر هوایی از زمان جنگ
در اين بخش شاهد تصاويري از مسجد باب المراد منطقه بازار صفا هستيم كه مردم براي گرفتن مرادشان به آنجا ميرفتند و شمع روشن ميكردند.
تصاوير شهداي دفاع از خرمشهر ، تصاوير هوايي گرفته شده توسط هواپيماهاي خودي از جزاير فاو ، ام القصر عراق ، فرودگاه و پالايشگاه عراق است. به طور كلي ميتوان گفت در اين بخش تصاوير مربوط به قبل از آزاد سازي خرمشهر يافت ميشود.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر