تالار آینه
در اين قسمت شما دوتا از تابلوي هاي نقاشي مركز را مي بينيد ، اكثر اين تابلو نقاشي ها منحصر به فرد و با مضمون دفاع مقدس مي باشد كه از نقاشان مختلف كشور در سال ١٣٧٥ و ١٣٧٤ دعوت شد و آنها اين تابلو ها را پس از اتمام به مركز اهدا كردند.
در اينجا دو ويترين مي باشدكه مربوط به آثار شهداي تفحص است كه بعد از جنگ تفحص شدند ، شهيد علي حسيني كه از شهداي مقاومت خرمشهر مي باشد.
همچنين قرآن هاي سوخته اي كه شما مي بينيد.
در رو به رو تالار آيينه مي باشد كه در سمت راست تابلوي نقاشي خرمشهر در حال سوختن در دوران دفاع مقدس و در سمت چپ نقاشي بهار خرمشهر بعد از آزادسازي را شما مشاهده مي كنيد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر