بمباران خرمشهر
در بدو ورود به غرفه مقاومت خرمشهر تابلويي با نامرخرمشهر را خدا آزاد كرد از هنرمند ناصر پلنگي به چشم ميخورد. در اين تابلو نمايي از رزمندگان ، مسجد جامع خرمشهر و حضرت امام خميني(ره) ديده مي شود.
منازل مسكوني بمباران شده ، تصاوير شهدا و صحنه بازسازي شده از اعضاي خانواده اي كه باهم شهيد شدند بخش هاي ديگر اين غرفه را تشكيل مي دهند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر