با وضوء وارد شوید
رويش گل هاي شقايق وحشي را در ويرانه خرمشهر مي بينيد كه به ياد شهداي گمنام مي باشد كه اين صحنه بعد از فتح خرمشهر در اكثر ديوارهاي شهر مشاهده مي شد.
در روز هاي اول فتح خرمشهر ، آن سمت پل شهر بچه ها وضوخانه به همراه دژبان آماده كرده بودند كه مردم بايد ابتدا وضو ميگرفتند و بعد وارد شهر مي شدند.
زيرا جاي به جاي اين شهر هم براي مقاومت و هم براي فتح خرمشهر به خون شهدا آغشته شده است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر