بازسازی خرمشهر
در اين غرفه تصاويري از شهر خرمشهر ، قبل و بعد از بازسازي دوران دفاع مقدس مشاهده مي كنيد
كه اين تصاوير شامل چند نقطه از شهر خرمشهر ، مسجد جامع ، پل خرمشهر و ميدان هاي مختلف مي باشد.
همچنين آثار گلوله هايي كه در ديوارها به عنوان يادمان حفظ شده است مي بينيد كه به ياد شهيد فتح الله افشار است كه ،مستقيماً از آن سمت آب رودخانه به ساختمان ها شليك مي كردند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر