آثار بجا مانده از شهدا
غرفه ي بعدي مقاومت مربوط به آثار به جا مانده از شهداي خانواده و رزمنده مي باشد.
شهداي خانواده صالح پور مادر و سه دختر به همراه خانواده كه در دوران دفاع مقدس بر اثر انفجار گلوله توپ به شهادت مي رسند.
همچنين خانواده ي شهداي ارجعي ، مادر ، دو پسر و يك دختر از اين خانواده به شهادت رسيدند.
تابلويي از شهيد ١٣ ساله دفاع مقدس ، شهيدحسين فهميده را مي بينيد كه در جنگ نقش بسزا و مهمي را داشت.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر